Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo TXT (SPF) Record

 

Hướng Dẫn tạo TXT - SPF Record.

TXT - SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam)
Một số Mail Server được gửi đến thường phải kiểm tra các mail gửi đến từ domain phải có TXT Record .
Ngoài ra TXT record còn dùng để verify chủ sở hữu domain của một số dịch vụ online ( Google Apps v.vv..)

(1) TXT record cho 1 Mail Server: Ví dụ digipowerdemo.vn có Mail Server là 127.0.0.5 và cần tạo SPF Record chứng thực cho IP này .
Đăng nhập vào DNS Control , click vào domain đã add vào hệ thống .
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record SPF cho domain digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn TXT
+ Tên : điền vào tên domain chính .
+ Giá trị :  "v=spf1 a mx ip4:127.0.0.5 ~all"
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Kết quả hoàn tất sau khi tạo SPF  record như sau :
(2) TXT record cho nhiều Mail Server:
Kết quả khi tạo record SPF cho domain digipowerdemo.vn có nhiều Mail Server (nhiều MX record)(3) TXT record để verity Domain:

Khi đăng kí sử dụng 1 số dịch vụ Online , bạn sẽ cần xác nhận theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ .
Ví dụ như Google Apps , trong Giá trị TXT , sao chép và dán mã thông báo bảo mật Google Apps duy nhất của tên miền của bạn. Bạn có thể tìm thấy mã thông báo bảo mật này trong bảng điều khiển Google Apps. Mã thông báo bảo mật là một chuỗi gồm 68 ký tự bắt đầu bằng google-site-verification:, tiếp theo là 43 ký tự bổ sung (ví dụ: google-site-verification:zVl_6j6BPmLsr9UWnMUByezuLmE06FgK_CMVJqLT_uQ 2).

Như vậy giá trị cần add như sau :


Giá trị hoàn tất của TXT Record sau khi add xong:

(4) TXT record để verify DomainKeys (DKIM):

DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một phương pháp xác thực e-mail bằng chữ ký số tên miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record.
DKIM là một phương pháp xác thực đảm bảo email là thật và được gửi đi từ tên miền xác nhận người gửi là chủ sở hữu.

Sau khi tạo DKIM key từ nhà cung cấp dịch vụ Online ( Digipower.vn , Google Mail...) hoặc các phần mềm tạo DKIM (nếu sử dụng Mail Server riêng: opendkim, dkim-milter) , DKIM key sẽ có dạng như sau , vd:

default._domainkey IN TXT "v=DKIM1; k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/tmJXY+kdhPLEIzy8C6Etl+PXlr3zJ8ElX
DUIyT7bBHE9z69igqffuIZ42eXTeJJBXNdrWlO4QBQ6H0knnpIvZid+VwG2GVfO98FT1F4YZGx4Np
plZqebT6YCQLF/T9JGctjsAN197KrCT0ilChgVmekyeT5g8f1iXBWUE4kFXwIDAQAB" ; ----- DKIM sitec for digipowerdemo.com


Như vậy giá trị cần add như sau :

Tên: default._domainkey.domain.com.
Giá trị:   v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/tmJXY+kdhPLEIzy8C6Etl+PXlr3zJ8ElXDUIyT7bBHE9z69igqffuIZ42eXTeJJBX

NdrWlO4QBQ6H0knnpIvZid+VwG2GVfO98FT1F4YZGx4NpplZqebT6YCQLF/T9JGctjsAN197KrCT0ilChgVmekyeT5g8f1iXBWUE4kFXwID

AQAB   (ko có dấu ngoặc kép)

 

Ví dụ khi xác thực SPF cho dịch vụ Mail tại DIGIPOWER :

 

Ví dụ khi xác thực SPF cho dịch vụ Mail Google Apps :

Lưu ý: trường hợp phần giá trị của TXT nhiều hơn 255 kí tự , bạn phải cắt đôi giá trị ra để đảm bảo luôn dưới 255 kí tự cho 1 chuỗi TXT record ( xem thêm tại RFC 4408 )

Ví dụ khi giá trị của TXT có hơn 255 kí tự :

Tên: x._domainkey.domain.com.
Giá trịv=DKIM1;k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq09YSvbzF9cimmdjMJC4IyNDvtH/Te5BgkxGTZ/59Ldz+v88nMhRtVLQoIRMLGRywbdzKYI/lrbDUywvxLw2pZrbL7B8IO6l96KIPFXSRYfyOx0QabbTYRnwPOHZw8kA45raKu4XL55IP3qby4P97SgyB14LdOkFdaoioGpwjxHRaECbe

U85WcCH3rHVtpwxENWapg1IbmLGyV/YzqdSV9PRlhKjxETf1eTiLBGUVbhdvnWePPWrS52SKhIfgGFPmeuMX1SR0oYypQoIeZrY7+Ta

WIvBigQLWud+nJWBrycIME2zxOS/oVdihP4aQDfNzeh+9syNz0dH/kNYItvjmQIDAQAB


Khi add vào khung giá trị thì sẽ khai báo như sau :

v=DKIM1;k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq09YSvbzF9cimmdjMJC4IyNDvtH/Te5BgkxGTZ/59Ldz+v88nMhRtVLQoIRMLGRywbdzKYI/lrbDUywvxLw2pZrbL7B8IO6l96KIPFXSRYfyOx0QabbTYRnwPOHZw8kA45raKu4XL55IP3qby4P97SgyB14LdOkFdaoioGpwjxHRaECbe

U85WcCH3rHVt" "pwxENWapg1IbmLGyV/YzqdSV9PRlhKjxETf1eTiLBGUVbhdvnWePPWrS52SKhIfgGFPmeuMX1SR0oYypQoIeZrY7+TaWIvBigQLWud+

nJWBrycIME2zxOS/oVdihP4aQDfNzeh+9syNz0dH/kNYItvjmQIDAQAB

 

giữa 2 dấu ngoặc kép " " có khoảng trắng.Tool dùng để đếm kí tự : www.wordcounter.net

Quý khách vui lòng liên hệ support@digipower.vn để được hỗ trợ cấu hình .

Quay lại trang chủ