Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo MX Record

Hướng Dẫn tạo MX Record.

MX Record (Mail Exchange Record): Là record giúp xác định mail server (hay nhiều mail server) nào đang chịu trách nhiệm xử lí mail cho  domain .

(1) MX record cho 1 Mail Server :  ví dụ digipowerdemo.vn sẽ có mail server là một máy chủ đang chạy luôn web của digipowerdemo.vn .
Đăng nhập vào DNS Control , click vào domain đã add vào hệ thống .
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record MX cho domain digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn MX
+ Tên : điền vào tên domain chính.
+ Giá trị : địa chỉ máy chủ sẽ xử lí Mail cho domain chính trên , được xác định dưới dạng tên ( không phải IP ) và tên địa chỉ này đã có record A rồi .
+ Giá trị MX : độ ưu tiên xử lí Mail  , số cảng thấp càng có ưu tiên hơn .Kết quả hoàn tất sau khi tạo MX record như sau :


Như vậy bất kì mail nào được gửi đến @digipowerdemo.vn đều sẽ được chuyển đến Mail Server digipowerdemo.vn ( IP máy chủ chính là record A của domain chính này ) xử lí .(1) MX record cho nhiều Mail Server
Làm tương tự như khi tạo record MX cho domain  :
+ DNS record : chọn MX
+ Tên : điền vào tên domain chính.
+ Giá trị : địa chỉ máy chủ sẽ xử lí Mail cho domain chính trên , được xác định dưới dạng tên ( không phải IP ) và tên địa chỉ này phải có record A rồi .
+ Giá trị MX : độ ưu tiên xử lí Mail  , số cảng thấp càng có ưu tiên hơn .

Kết quả một ví dụ khi tạo record Multi MX record cho domain digipowerdemo.vn , tức @digipowerdemo.vn sẽ có 2 Mail server cùng xử lí với giá trị ưu tiên khác nhau . Mail Server có giá trị MX thấp hơn sẽ được xử lí mail chính , khi Server này lỗi thì Mail Server thứ 2 sẽ chịu trách nhiệm thay thế cho đến khi Mail Server 1 quay trở lại hoạt động .(Lưu ý các A record )

Quay lại trang chủ