Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo CNAME Record

 

Hướng Dẫn tạo CNAME Record.

CNAME Record (Canonical Name Record): Hay còn gọi là record CNAME, là record có chức năng gán nhiều hostname cho một địa chỉ IP , nói dễ hiểu tức là có cùng địa chỉ với giá trị được gán cho CNAME . Điều này giúp tạo nhiều hostname (dạng subdomain) để sử dụng cho nhiều dịch vụ trên cùng 1 IP hay Server ( FTP , Web v.vv )  .

Ngoài ra thì CNAME còn có tác dụng xác thực cho một số dịch vụ cung cấp trên mạng ( Google Apps v..vv)

(1) CNAME record cho SubDomain :  ví dụ ftp.digipowerdemo.vn cũng trỏ đến cùng chung với digipowerdemo.vn
Đăng nhập vào DNS Control , click vào domain đã add vào hệ thống .
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record CNAME cho subdomain ftp.digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn CNAME
+ Tên : điền vào tên subdomain ftp
+ Giá trị : điền giá trị của CNAME ( thường là một tên domain name xác định , không được là IP số ) . Ở đây là : digipowerdemo.vn , tức ftp.digipowerdemo.vn khi được add CNAME này thì sẽ có cùng địa chỉ với digipowerdemo.vn.
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Kết quả hoàn tất sau khi tạo CNAME record như sau :
(2) CNAME record xác thực cho các dịch vụ khác:
*** Google Mail ***
Làm tương tự như khi tạo record CNAME cho subdomain  :
+ DNS record : chọn CNAME
+ Tên : điền vào tên subdomain muốn xác thực.
+ Giá trị : điền giá trị xác thực đến ( ghs.google.com)
+ Giá trị MX :  bỏ trống .Kết quả khi tạo record CNAME cho subdomain mail.digipowerdemo.vn trỏ về ghs.google.com để xác thực và sử dụng mail Google Apps:*** Google Apps ***
Làm tương tự như khi tạo record CNAME cho Google Mail  :
+ DNS record : chọn CNAME
+ Tên : điền vào tên domain chính muốn xác thực.
+ Giá trị : điền giá trị xác thực đến ( ghs.google.com)
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Lưu ý : lúc này sẽ phải xoá record A của domain chính đi ( ở đây là digipowerdemo.vn )Kết quả khi tạo record CNAME cho domain digipowerdemo.vn trỏ về ghs.google.com để xác thực và sử dụng các dịch vụ của Google Apps:


Quay lại trang chủ