Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Một bản ghi TXT là gì ?

Một bản ghi TXT (văn bản) được sử dụng để tổ chức một số thông tin văn bản. Bạn có thể đặt hầu như bất kỳ văn bản miễn phí mà bạn muốn trong một bản ghi TXT.

Một bản ghi TXT có một tên máy để bạn có thể gán các văn bản miễn phí một khu vực tên máy / cụ thể. Việc sử dụng phổ biến nhất cho TXT hồ sơ là để lưu trữ SPF (người gửi khung chính sách) các hồ sơ và để ngăn chặn các email được giả mạo xuất hiện được gửi từ bạn.