Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hostname là gì ?

Tên máy bất kỳ tên nào được đặt bên trái của tên miền của bạn giải quyết đến một địa chỉ IP hoặc FQDN khác.

Ví dụ trong www.digipower.vn FQDN "www" tên máy chủ.

Từ tên máy được sử dụng bởi vì trên một mạng lưới địa phương, mỗi máy (host) thường được chỉ định một tên để làm cho nó dễ dàng nhận dạng. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho tên miền, tên được áp dụng để tiết kiệm cần phải ghi nhớ một địa chỉ IP.