Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn tạo NS Record

Bước (1) : chọn tên domain cần cấu hình.

Bước (2) : Chọn record NS trong danh sách Record hỗ trợ

Bước (3) : Điền tên NameServer sẽ hiển thị thông tin khi phân giải DNS cho domain. NameServer này phải có thêm record A để phân giải ra IP.

Bước (4) : Click nút TẠO để hoàn tất.

Có thể cấu hình nhiều record NS cùng lúc cho domain.

Sau khi hoàn tất , DNS có thể cập nhật ngay hoặc chờ từ 1-4h là hoàn tất.

Hướng dẫn cách kiểm tra bằng cách sử dụng Command Prompt (Window+R, gõ cmd) trong Windows hoặc Terminal bên Unix :

$ nslookup
> server ns1.digipowerdns.com
Default server: ns1.digipowerdns.com
Address: xxx.xxx.xxx.xxx#53
> set type=ns
> digipowerdemo.com
Server:        ns1.digipowerdns.com
Address:    xxx.xxx.xxx.xxx#53

digipowerdemo.com    nameserver = ns1.digipowerdemo.com.
digipowerdemo.com    nameserver = ns2.digipowerdemo.com.

Kết quả hiển thị như trên là chính xác.